Miyerkules, Hunyo 26, 2019

Pagkatha

PAGKATHA

di ako ang tipo ng taong walang ginagawa
ayokong sa araw-gabi ako'y nakatunganga
nakatitig man sa kisame ay katha ng katha
isinasatitik ang kanilang inginangawa
bakasakaling makatulong sa inaadhika

- gregbituinjr.

Martes, Hunyo 25, 2019

Panibagong hamon [matapos ang eleksyon]

PANIBAGONG HAMON [MATAPOS ANG ELEKSYON]

apatnapu't limang milyong manggagawa sa bansa
ay paano pagkakaisahin ng manggagawa
bilang uri, bilang nagkakapitbisig na madla
upang maitayo ang lipunang malaya

may "labor vote" ba talaga o boto ng obrero?
baka wala pa nito upang obrero'y manalo?
tulad ng nangyari sa lima nating kandidato
na mga lider-obrerong tumakbo sa senado

kulang na kulang pa tayo sa pag-oorganisa
wala pang dalawampung porsyento pag pinagsama
yaong boto ng ating kandidato, nilang lima
pagpapatunay na wala pang "labor vote", wala pa

nakakawalang sigla ang pagkatalo subalit
ang misyon ng uring manggagawa'y dapat iguhit
mayorya ang bilang ngunit sa botoha'y kayliit
tila sa sistemang ito, lahat na'y pinagkait

humayo tayo't magpatuloy sa pakikibaka
uring manggagawa'y dapat nating maorganisa
dapat maunawa ang panlipunang papel nila
sa lipunan nila'y kamtin, baguhin ang sistema

- gregbituinjr.

Lunes, Hunyo 24, 2019

Halina't makisangkot, makibaka

HALINA'T MAKISANGKOT, MAKIBAKA
"The hottest place in Hell is reserved for those who remain neutral in time of great moral conflict." ~ Martin Luther King Jr.

anila, namamatay sa laban ang matatapang
at nabubuhay ng matagal ang may karuwagan
mas matagal din ang buhay ng walang pakialam
makasarili at sa kapwa'y walang pakiramdam

sa panahon ng kagipitan, tahimik ka lang ba?
bayan mo na'y sinasakop, tutunganga ka lang ba?
natatakot ka bang masangkot sa pakikibaka?
kahit kapwa mo'y nangangailangan ng hustisya?

natatakot ka bang sa kilos-protesta'y sumali?
dahil baka magkasakitan lang doon sa rali?
kung alam mong mali, magiging bulag ka ba't bingi?
sa pagkilos ba'y mananatili kang atubili?

anong silbi mo sa bayan, kumain at matulog?
makinig lang sa sinasabi ng pinunong hambog?
pag sinama sa rali, tuhod mo ba'y nangangatog?
o baka nais mo nang parisan ang hipong tulog?

di ka dapat maging walang pakialam o nyutral
pagkat magpahayag ay di naman gawang kriminal
dapat lang tuligsain ang mga pinunong hangal
at tayo'y magsikilos upang hustisya'y umiral

- gregbituinjr.

Linggo, Hunyo 23, 2019

Ako'y aktibista, di Adonis ng iyong panagimpan

nais mo bang patayin ang apoy sa aking puso?
gusto mo bang paslangin ang ningas sa aking dugo?
ibig mo bang maging tuod ako't nakatalungko?
nais mo bang agiw lang ang laman ng aking bungo?

sige, ako'y iyong pigilan sa pakikibaka
sige, gawin mo akong robot na walang pandama
sige, pilayan ako sa pagiging aktibista
sige, gawin mo ang gusto't nang ako'y mawala na

nais mong ang aking buong pagkatao'y baguhin
at sa nais mong imahe'y doon ako hubugin
nais mong buong ako'y mabago't diwa kong angkin
di pala ako't ibang tao ang iyong naisin

ako'y ako, aktibista, mandirigmang Spartan
nasa aking puso't diwa'y baguhin ang lipunan
manggagawa't maralita'y kasangga't kasamahan
iyan ako, di Adonis ng iyong panagimpan

- gregbituinjr.

Sabado, Hunyo 22, 2019

Esensya ng buhay ay wala sa pagpapayaman

esensya ng buhay ay wala sa pagpapayaman
kundi nasa pakikibaka't masa'y paglingkuran
di ba't nakasulat sa Kartilya ng Katipunan
"ang buhay na di ginugol sa banal na dahilan
ay kahoy na walang lilim o damong makamandag"

di baleng ako'y naghihirap sa pakikibaka
upang kapwa ko dukha'y lumaya sa pagdurusa
ako'y kikilos pa upang baguhin ang sistema
upang maisaayos ang kalikasan at klima
maging bahagi sa paglutas ng mga problema

tangan ang prinsipyo ng aktibistang mandirigma
pagkakaisahin bilang uri ang manggagawa
oorganisahin bilang hukbong mapagpalaya
marami kaming aktibistang ganyan ang adhika

- gregbituinjr.

Sabado, Hunyo 15, 2019

Kung ako'y maging pangulo

KUNG AKO'Y MAGING PANGULO

kung ako'y maging pangulo, bansa'y aayusin ko
na bawat karapatan ng tao'y nirerespeto
na di na pangunahin ang pag-aaring pribado
na makikinabang ang lahat sa serbisyo-publiko
na likasyaman ng bansa'y ibabahaging wasto

dalawampung bahagdan, laan para sa palayan
dalawampung bahagdan, laan para sa gulayan
at tatlumpung bahagdan ang para sa kagubatan
habang labinlimang bahagdan para sa tirahan
at labinlimang bahagdan para sa kalakalan

bansa'y aayusin nang wala nang mapang-aglahi
wala nang mayayamang may pribadong pag-aari
dudurugin ang mapagsamantala, hari't pari
igagalang ang mga babae't kanilang puri
pagkakaisahin ang manggagawa bilang uri

nawa kung maging pangulo'y maging katanggap-tanggap
na mula sa uring manggagawa yaong lilingap
sa bansa, at bayang ito'y pauunlaring ganap
bakasakali mang ito'y matupad na pangarap
kapwa maralita'y mahahango na rin sa hirap

- gregbituinjr.

Martes, Hunyo 11, 2019

Sanay na akong kalahati ang inuupuan

SANAY NA AKONG KALAHATI ANG INUUPUAN

sanay na akong kalahati ang inuupuan
lalo doon sa pampasaherong dyip na siyaman
dapat paupuin ang matanda lalo't siksikan
pati na bata't magandang dalaga sa sasakyan

sa kalahati mang pag-upo sa dyip na'y nasanay
kahit minsang sa tagal ng pag-upo'y nangangalay
iyon ay dahil sa wasto lang maging mapagbigay
at ito'y maituturing ding bayanihang tunay

nakikipagsiksikan kahit kalahating upo
upang sa bahay ipahinga ang katawang hapo
ilan nama'y sasabit, sa estribo'y nakatungo
sumisiksik makarating lang kung saan patungo

minsan kailangan ding makipagsiksikan sa dyip
upang makauwi na't habulin ang panaginip
at bakasakaling doon kanyang sinta'y masagip
mula sa sasakyang muntik-muntikang makahagip

- gregbituinjr.

Lunes, Hunyo 10, 2019

Papel sa lipunan

nais kong hanapin ang aking papel sa lipunan
ayokong umupo't tumunganga lang sa kawalan
nais kong harapin ang anumang isyu ng bayan
at kumilos ng buong puso't may paninindigan

ako man ay isang abang aktibista sa lungsod
kumikilos pagkat ayokong laging nakatanghod
bilang pamilyadong manggagawa'y kayod ng kayod
upang negosyante'y kumita, nagpapakapagod
habang di tumbas sa lakas-paggawa yaong sahod

ayokong pulos pahinga't lagi lang sa bahay
sa nangyayari sa bayan, di ako mapalagay
tutunganga na lang ba ako't pulos pagninilay
na balewalang kumilos pagkat baka madamay

ako'y isang tibak na sa bayan ay may tungkuling:
dapat gampanan upang makamit ang adhikain
dapat ipagwagi ang prinsipyo't pangarap natin
dapat ipagtagumpay ang niyakap na layunin

- gregbituinjr.

Linggo, Hunyo 9, 2019

Punglo

PUNGLO

nakatitig ako sa bituin sa kalawakan
nagniningning hanggang binaybay ko ang karanasan
nakita kong nananalamin ang dagat sa buwan
habang nahihimbing pa ang araw sa kalangitan

naghahanda ang pulu-pulutong na mandirigma
at pupula ang tubig sa dagat, ilog at lawa
tila baga may malaking digmaang nagbabadya
habang nagsusumbatan yaong malalaking bansa

saan patungo ang bayang may iba't ibang uri
naglalabanan dahil sa pribadong pag-aari
nagpataasan ng ere ang mga hari't pari
at sa paglalaro nila, bayan na'y namumuhi

mabubuti ba'y pipi lang hanggang sila'y maglaho?
trapo't hunyango'y magpapalitan lang ba ng baho?
sa kahirapan ba mga dukha pa'y mahahango?
o kadenang ginto'y dapat nang lagutin ng punglo?

- gregbituinjr.

Sabado, Hunyo 8, 2019

Ipaglalaba na kita, O aking mahal

IPAGLALABA NA KITA, O AKING MAHAL

ipaglalaba na kita, O aking mahal
ng iyong mga damit, blusa, bra't salawal
mga pantalon, short, kumot, punda't balabal
gagawin agad matapos kong mag-almusal

handa ako sa labanan at sa labahan
doon sa poso, sa kubeta, o ilog man
kukusuting maigi, hanggang magbulaan
ipaglalaba kita't di ito bolahan

unang gagawin, maghiwalay agad tayo
ng labadang dekolor sa puting baro mo
sasabunin, kukusutin, ikukula ko
at pagkatapos ay babanlawan na ito

ipaglalaba na kita hanggang tagumpay
at patutuyuin ko ang mga sinampay

- gregbituinjr.

Huwebes, Hunyo 6, 2019

Pag ako'y nakatunganga, ako'y nagtatrabaho

PAG AKO'Y NAKATUNGANGA, AKO'Y NAGTATRABAHO

pag ako'y nakatunganga, ako'y nagtatrabaho
pag nakatitig sa kisame, nagninilay ako
pag nakatingin sa kawalan, kayraming usyoso
at maya-maya lang ay isusulat ko na ito

kinikiskis ko ang utak sa loob ng kisame
naroon sa laot habang nakatitig sa balde
pinipitas ang agiw habang naroon sa katre
nakatitig sa kalangitang akala mo'y kapre

nagtatrabaho ako pag ako'y nakatunganga
sinisipat sa isip ang nangyayari sa madla
habang makina'y pinatatakbo ng manggagawa
habang inaararo naman ang binagyong lupa

sapagkat ako'y isang mangangatha, manunulat
itinititik sa papel, sa diwa sinisipat

- gregbituinjr.

Mabuti ang adhikain ng mga aktibista

MABUTI ANG ADHIKAIN NG MGA AKTIBISTA

isa akong aktibistang marangal ang layunin
ang magkaroon ng pagbabago sa bayan natin
kung saan walang dukha't walang mayaman sa atin
pagkakapantay sa lipunan ang prinsipyong angkin

mabuti ang adhikain ng mga aktibista
para sa daigdig, sa ating bayan, at sa masa
ipinaglalaban nila'y panlipunang hustisya
nagsasakripisyo't inaalay ang buhay nila

kongkretong nagsusuri sa kongkretong kalagayan
batid bakit may laksang dukha't mayamang iilan
bulok na sistema'y binabaka upang palitan
at taos-pusong nakikipagkapwa sa lipunan

nag-oorganisa't handa sa pakikipagtuos
upang wakasan lahat ng klaseng pambubusabos
tanikala ng kahiraoa'y kakalaging lubos
pagpupugay sa bawat aktibistang kumikilos

- gregbituinjr.

Martes, Hunyo 4, 2019

Katarungan sa mga batang tinokhang

litrato mula sa google
KATARUNGAN SA MGA BATANG TINOKHANG!
(Tula sa Daigdigang Araw ng mga Inosenteng Batang Biktima ng Agresyon - International Day of Innocent Children Victims of Aggression - Hunyo 4, 2019)

Anong sakit sa kanilang loob bilang magulang
nang anak nilang inosente'y nadamay sa tokhang.
Di maubos-maisip bakit anak ay pinaslang
na edad ay pito, lima, apat na taong gulang...

Ating tandaan ang ngalang Danica Mae Garcia,
Althea Barbon, Michael Diaz, Sonny Espinosa,
Aldrin Castillo, Joshua Cumilang, Francis Mañosca,
Angel Fernandez, Carl Arnaiz, at Jonel Segovia.

Nariyan din yaong pangalang Kian Delos Santos,
Kristine Joy Sailog, Angelito Soriano, Jayross
Brondial, Saniño Butucan, Joshua Cumilang, musmos
pa sila't marami pang batang buhay ay tinapos!

Pumaslang sa kanila'y dapat managot, mausig!
Ginawa sa kanila'y dapat matigil, malupig!
Hustisya sa mga batang ito ang ating tindig.
Panagutin ang maysala, ito'y dapat marinig!

- gregbituinjr.,06/04/2019

Lunes, Hunyo 3, 2019

Tibak na maglulupa

TIBAK NA MAGLULUPA

huwag mong hahanapin sa akin ang ibang tao
tanggapin mo ang pagkatao ko't kung sino ako
huwag mo akong hubugin sa taong pantasya mo
di ako robot, ako'y may sariling pagkaako

bakit nais mo akong magmukhang kapitalista
ako pa'y mag-a-Amerikana't nakakurbata
balat ang sapatos, na mukhang nasa opisina
ibang tao ang hanap mo, di ang aking kagaya

nang ako'y iyong makilala, ako'y maglulupa
at isang organisador ng mga maralita
aktibistang kakampi ng hukbong mapagpalaya
palabang propagandista ng uring manggagawa

kaya huwag mong hanapin ang di ako sa akin
ako'y maglulupang tibak na dapat mong tanggapin
kung ako'y parang ibang taong iyong huhubugin
di ako ang mahal mo, di ako ang iibigin

tanggapin mo ako kung ano ako, isang tibak
isang maglulupang ang kamay ay kayraming lipak
isang dugong Spartan na gumagapang sa lusak
na handang lumaban at mamatay, di pasisindak

- gregbituinjr.

Linggo, Hunyo 2, 2019

Mga tanaga para sa kalikasan at kalusugan

MGA TANAGA PARA SA KALIKASAN AT KALUSUGAN

halina’t ipaglaban
si Inang Kalikasan!
mga tusong gahaman
ay dapat nang wakasan!

di biro ang magtanim
sa lupang anong lalim
kailangang malilim
basta huwag madilim

pandaigdigang araw
para sa kalikasan
ay ating ipagdiwang
o gunitain man lang

pangalagaang tunay
ang bawat saribuhay
dapat tayong magnilay
kumusta na ang buhay

gawing makabuluhan
ang layunin sa bayan
gawing may katuturan
ang misyon sa tahanan

kung mga bunga’y hinog
ay kaysarap mabusog
at sa ating pag-inog
pag-ingatan ang pantog

sadyang nakaaantig
kung puso’y may pag-ibig
tayo’y magkapitbisig
ingatan ang daigdig

- gregbituinjr.
* nalathala sa isyung Hunyo 2019 ng pahayagang Diwang Lunti

Sabado, Hunyo 1, 2019

Ang nais ko

ANG NAIS KO

nais kong mamatay na sumasagot ng sudoku
tulad ni Archimedes na isang dakilang tao
problema sa aldyebra'y nilulutas na totoo
nang siya'y sinaksak sa likod ng isang sundalo

nais kong mabuhay na totoong nakikibaka
para sa karapatang pantao at sa hustisya
nabubuhay tangan ang prinsipyo para sa masa
at ang dukha't manggagawa ay inoorganisa

nais kong magtanim ng puno at ito'y madilig
nang kalikasan ay nakakahingang may pag-ibig
nais kong magtanim ng prinsipyo't magkapitbisig
kasama ang obrero sa bawat adhika't tindig

nais kong mangolekta ng iba't ibang magasin
upang maging libangan habang nagninilay na rin
nais kong bilhin ang isang maliit na lupain
upang maging libingan nitong katawan kong angkin

- gregbituinjr.

Pag nanalo ang trapo

PAG NANALO ANG TRAPO

kung sinong may mga T.V. ads, silang nagwawagi
at ang kapangyarihan nila'y napananatili
baha man sa iskwater, nilulusong hanggang binti
pag nanalo'y yayain mo roon, hindi nang hindi

pulitiko'y nagiging mabait pag kampanyahan
pulos pangako, akala mo'y pag-asa ng bayan
kung umasta, akala mo'y sila ang kalutasan
sa iba't ibang isyu't problema ng mamamayan

ngunit pag nanalo ang mga tusong kandidato
kaydaling hanapin, kayhirap lapitan ang trapo
imbes na serbisyo, nasa utak lagi'y negosyo
kapara nila'y bangaw sa malaking inidoro

ilampaso na ang mga trapo sa arinola
pag nangyari ito'y tiyak magbubunyi ang masa

- gregbituinjr.

Biyernes, Mayo 31, 2019

Naglipanang upos

NAGLIPANANG UPOS
(Tula sa World No Tobacco Day tuwing Mayo 31)

di ako nagyoyosi, ang ginagawa kong lubos
ay ang tipunin sa bote ang nagkalat na upos
ito ang sa kapaligiran ay ambag kong taos
bakasakali lang kahit upos ay di maubos.

ginagawa kong ash tray ang pangsardinas na lata
sa paligid nito'y nilalagyan ng karatula
"Dito ilagay ang upos, kaibigan, kasama"
at ibinabahagi sa pabrika't opisina.

naglipana ang upos sa kalsada't karagatan
talagang nakakaupos ang nangyayaring iyan
mga wawa ng ilog ay tila nabubusalan
naglulutangan ang upos sa mga katubigan.

mga isinaboteng upos sa lupa'y ibaon
tulad ng hollow blocks ay patigasin ito ngayon
gawin kaya natin itong proyekto sa konstruksyon?
baka may paggamitan ang upos kapag naglaon.

ngayong World No Tobacco Day, anong masasabi mo?
nagkalat ang upos sa ating paligid, katoto
may maitutulong ka ba't maipapayo rito?
upang malutas ang mga upos na dumelubyo?

- gregbituinjr.,05/31/2019

Ano baga?

ANO BAGA?
(Tula para sa World No Tobacco Day tuwing Mayo 31)

nosi ba lasi para magyosi't bugahan tayo
ng usok gayong di naman tayo nananabako
sa dyip, naaamoy mo ang yosi ng katabi mo
aba'y pasensya na't natapatan ka ng tambutso!

yosi ng yosi, hitit ng hitit, buga ng buga
nakakaalarma, kalusugan mo'y paano na?
di ka nga humihitit, nalalanghap mo'y sa iba
walang bisyo ngunit second-hand smoker ka pala

paano mo ba pagsasabihan ang mga sutil?
pananabako nila'y paano ba matitigil?
polusyon sa katawan mo'y sino kayang pipigil?
paano iiwas na unti-unti kang makitil?

ngayong World No Tobacco Day, ating alalahanin
huwag pabayaan ang baga't kalusugan natin!

- gregbituinjr.,05/31/2019

Huwebes, Mayo 30, 2019

Walang matuluyan, mawalang tuluyan

WALANG MATULUYAN, MAWALANG TULUYAN
(tula sa International Week of the Disappeared)

mas mabuti pang ako'y walang matuluyan
kaysa naman tulad ko'y mawalang tuluyan
kung walang matuluyan, mag-ingat sa daan
mahirap nang mawala't madukot ng halang

Daigdigang Linggo ng Desaparesido
ay ating gunitain ngayong linggong ito
nawa mahal nila'y matagpuang totoo
at kanilang kamtin ang hustisya sa mundo

sa huling linggo ng Mayo ginugunita
itong linggo ng sapilitang pagkawala
paghanap sa kanila'y walang patumangga
ang sakit na nadarama'y tila ba sumpa

nawa'y matapos na ang pasakit at dusa
pagkat mahal sa buhay ay natagpuan na

- gregbituinjr./05/30/2019

Miyerkules, Mayo 29, 2019

Pagbati sa pagsapit ng kalahating siglo

PAGBATI SA PAGSAPIT SA KALAHATING SIGLO

Ang pagbati ko'y maligayang kalahating siglo
Sa pagdiriwang ng ikalimampung taon ninyo
Sa mga ka-henerasyon ko, at naging klasmeyt ko
Mabuhay kayo! Mabuhay ang kalahating siglo!

Dahil sumapit na tayo sa edad na singkwenta
Ay maaaring biruing, "Ang tanda mo na pala!"
Di ba't anong gandang ipagdiwang ang edad medya
Na edad na ito'y sinapit nating malakas pa!

Aba'y parang kailan lang, kaybilis ng panahon
Nag-aaral tayo't kaeskwela lang kita noon
Kayraming karanasa't pinagdaanang kahapon
At may mga anak at mga apo na rin ngayon.

Dapat na bang mag-Planax upang tuhod ay tumibay?
Kumusta na ba ang inyong pamilya't pamumuhay?
Hiling ko nawa'y lagi kayong pinagpalang tunay!
Di nagkakasakit, matatag, may lakas pang taglay!

Pag ang kalahating siglo mo'y iyo nang sinapit
Damhin mo ang nagdaang buhay na napakarikit
Damhin din ang pinagdaanan mong dusa't pasakit
Anong aral ang maibabahagi mo't nakamit?

Pag sumapit ka na sa iyong kalahati siglo
Isa ka nang alamat, mga ka-henerasyon ko
Mula sa karanasan, dunong mo'y nag-iibayo
Ngayong singkwenta na tayo, isang tagay sa inyo!

Sa pagsapit ng edad medya, ako'y nagpupugay
Sa kababata't kaibigan, at klasmeyt kong tunay
Maraming salamat sa inyo! Mabuhay! Mabuhay!
Pagkat bahagi kayo ng karanasan ko't buhay!

- gregbituinjr.

Sabado, Mayo 25, 2019

Pagkabulag

PAGKABULAG

nabubulag ba tayo sa sariling pagkabulag
o nananatili tayong nagbubulag-bulagan
o mas pinili nating maging bulag kaysa banlag
o ang nangyari'y naging bulag sa buhay na hungkag

bakit nagbubulag-bulagan sa ating paligid
di ba't ang ating kapwa-tao'y atin ding kapatid
ibon, isda, hayop, puno, halaman ay di lingid
na kasama sa daigdig, may pag-ibig ding hatid

anang isang awit: "Masdan mo ang kapaligiran"
kung may mata ka, ang ganda ng paligid ay masdan
pakasuriin mo ang lipunang kinalalagyan:
bakit dukha'y milyun-milyon, mayaman ay iilan?

tayo'y walang giya sa mata tulad ng kabayo
na nilalandas lang kung anong mando ng kutsero
alin ba sa titig ng banal o sulyap ng tukso
ang pipiliin kung kaharap mo'y santo't agogo?

- gregbituinjr.

Miyerkules, Mayo 22, 2019

Sa Pandaigdigang Araw ng Saribuhay, Mayo 22, 2019

SA PANDAIGDIGANG ARAW NG SARIBUHAY 
(INTERNATIONAL BIODIVERSITY DAY), MAYO 22, 2019

di ko alam, ngunit dapat ding pag-isipang tunay
marahil kalikasan ay marunong ding malumbay
at ngayong Pandaigdigang Araw ng Saribuhay
sa nangyayari sa kalikasan, tayo'y magnilay

may ulat na balyena'y namatay sa karagatan
at may apatnapung kilong plastik sa kanyang tiyan
may mga munting dolphin ding may gayong kapalaran
bakit nangyayari ito, sinong may kasalanan?

natadtad na ng polusyon ang lupa hanggang bundok
nagkalat din ang mga basurang di nabubulok
dapat magbayad ng malaki ang nagpapausok
dulot ng coal fired power plants na nakasusulasok

ang dagat na'y kayraming upos at single use plastic
kayraming usok ng sasakyan sa ragasang trapik
nauubos na ang kagubatang sa bunga'y hitik
sa nangyayari, tayo pa rin ba'y patumpik-tumpik

sa karagatan nagmumula ang pagkaing isda
at sa bukid nakukuha ang pagkaing sariwa
kung ang saribuhay ay ating binabalewala
magugutom ang mayamang bansang kayraming dukha

sinong sumisira ng kalikasan kundi tao
sinong magtatanggol sa kalikasan kundi tao
sinong kikilos upang mapangalagaan ito
protektahan ang kalikasan, sama-sama tayo

malulutas din ang mga nangyayaring problema
dagat, gubat, lungsod, hangin, bundok, protektahan na
sa Pandaigdigang Araw ng Saribuhay, tara
para sa kalikasan, kumilos na't magkaisa!

- gregbituinjr.

Lunes, Mayo 20, 2019

Pahimakas kay Sister Cres Lucero

PAHIMAKAS KAY SISTER CRES LUCERO

sa pagkawala mo, masa'y napuno ng hinagpis
nawala kang human rights defenders ay tinitiris
nawala kang karapatang pantao'y tinutugis
nawala kang panibagong diktadura'y kaybangis
ngunit narito kaming saludo sa'yo, Sister Cres

sa isyu ng hustisyang panlipunan, nariyan ka
kasama sa maraming isyu't paglaban ng masa
madre kang matapang ding lumaban sa diktadura
para sa karapatan, patuloy na nakibaka
upang kamtin ng bayan ang panlipunang hustisya

sa T.F.D.P. ay naging matatag kang pangulo
sa AFAD, FIND, P.M.P.I., kaisa kang totoo
nais mo'y isang mundong walang desaparecido
sa IDefend, at ibang samahan, kasama kayo
sadyang isa kang moog ng karapatang pantao

bilang madre'y napakaganda ng iyong nilayon
sa nawalan ng hustisya, ikaw ay pumaroon
hanggang karapatan ng api'y iyong ibinangon
nariyan kang sa marami'y nagsilbing inspirasyon
isinagawa mong matagumpay ang iyong misyon

maraming salamat, Sister Cres, sa buhay mong alay
itinuro mo sa amin ay magsisilbing gabay
mga halimbawa mo'y inspirasyon at patnubay
sa panahong binigay mo, mabuhay ka, mabuhay
kaya sa iyo, kami'y taos-pusong nagpupugay

- gregbituinjr.,05/20/2019
* binasa sa programang parangal para kay Sis. Cres, na pinangunahan ng Task Force Detainees of the Philippines (TFDP) sa AVR ng St. Joseph's College, Lungsod Quezon, Mayo 20, 2019

Sabado, Mayo 18, 2019

Soneto sa kaarawan ng dalawang magigiting na lider ng masa

SONETO SA KAARAWAN NG DALAWANG MAGIGITING NA LIDER NG MASA

Maligayang kaarawan sa dalawang magaling
Na lider ng pakikibaka't sadyang magigiting
Humaba pa ang buhay nila'y tangi naming hiling
Maging malakas pa sila lalo't masa'y kapiling

Lider nating Pedring Fadrigon at Tita Flor Santos
Sa maraming isyu ng masa'y talagang kumilos
Ibinigay ang panahon at nakibakang lubos
Upang maralita'y di na basta binubusabos.

Sa inyo, Tita Flor Santos at Ka Pedring Fadrigon
Kasama ng masa sa pagharap sa mga hamon
Sa marami sa amin, tunay kayong inspirasyon
Talagang kasama sa pagbabago't rebolusyon

Nawa'y magpatuloy sa adhikaing nasimulan
At muli, pagbati ng maligayang kaarawan!

- gregbituinjr.,05/18/2019

Huwebes, Mayo 16, 2019

Hindi natin kailangan ng amo

HINDI NATIN KAILANGAN NG AMO

"Kailangan ako ng amo ko," sabi mo noon
Hanggang ikaw ay lumisan at nagtrabaho doon
Inuna ang pamilya upang may maipanglamon
Dapat kumayod ng husto, walang baka-bakasyon.

Ganyan nga sa araw-araw ang ating ginagawa
Laging nagkakayod-kalabaw tayong manggagawa
Upang magpatuloy ang kumpanyang tuso't kuhila
Kontrakwal man at karampot na sahod ang mapala.

May hukbo kasing walang trabaho, mga karibal
Parang agawang buko, di ka basta makaangal
Pag nagreklamo, turing sa iyo'y parang kriminal
Pag di ka nagreklamo, para kang robot na hangal!

Di naman talaga natin kailangan ng amo
Basta gawin natin ang napag-usapang trabaho
Di alipin ngunit kailangan natin ng sweldo
Kaya para sa pamilya'y kumakayod ng husto.

Di tayo mamamatay kung mga amo'y mawala
Dahil sa manggagawa kaya sila pinagpala
Hindi sila mabubuhay kung obrero'y mawala
Pagkat pabrika o kumpanya'y di tatakbong kusa.

Oo, sila lamang ang may kailangan sa atin
At kailangan nila ang lakas-paggawa natin
Subalit kung tayo lang ay tapat na tatanungin
Di natin kailangan ng amo, iya'y isipin!

- gregbituinjr.

Kumilos kasama ng masa

Kung nais mong tulungan ang "masa" at manalo sa simpatiya at suporta ng "masa," hindi ka dapat matakot sa mga kahirapan, o sakit, panlilinlang, insulto at pag-uusig mula sa "mga pinuno," ngunit dapat ganap na kumilos kung saan matatagpuan ang masa.
~ Lenin, Kaliwang Panig na Komunismo: Sakit ng Musmos (1920)

KUMILOS KASAMA NG MASA

"para sa masa", iyan ang bukambibig ng trapo
"makamahirap ako," ang sambit ng pulitiko
ngunit una sa pulitiko'y kanilang negosyo
sa aktwal ay di nakikitang nagpapakatao

ani Lenin, kung ang masa'y nais nating tulungan
huwag katakutan ang sakripisyo't kahirapan,
ni ang sakit, panlalansi't panghahamak ninuman
ngunit kumilos saanman ang masa matagpuan

sa pagnanasang baguhin ang bulok na sistema
di ba't dapat makasama ang milyun-milyong masa
na pangungunahan ng manggagawa't magsasaka
na mapalitan ang sistemang burgis-elitista

ayaw na nating umiral pa ang sistemang bulok
tandaan natin ang sabi sa awit na "Tatsulok":
"hustisya'y para lang sa mayaman", di ko malunok
kaya maghanda sa panibagong pakikihamok

- gregbituinjr.

Miyerkules, Mayo 15, 2019

Ang 13 Martir ng Bagumbayan, ng Cavite, at ng Arad

ANG 13 MARTIR NG BAGUMBAYAN, NG CAVITE, AT NG ARAD
ni Gregorio V. Bituin Jr.

Ano kayang mayroon sa bilang na labingtatlo
at sa kasaysayan, mayroong labintatlong martir?
Nagkataon bang labintatlong rebolusyonaryo
ang lumaban upang durugin ang malaking pader?

Ilang araw lang matapos si Rizal ay mapaslang
sa Bagumbayan nitong mananakop na Kastila
Labintatlong maghihimagsik din yaong pinaslang
sa parehong lunan, mga buhay nila'y winala.

Doon sa Cavite'y labintatlong maghihimagsik
ang pinaslang ng mga Kastila't pinagbabaril
At sa lugar na iyon, bantayog ay itinirik
bilang tanda ng paglaban sa mga maniniil.

Sa Hungary'y pinaslang ang labintatlong heneral
na nadakip sa paglaban sa Imperyong Austria
Ang karamihan sa kanila'y binigti, sinakal
habang kalaban nila'y umiinom, tumatawa.

Sa labintatlong martir, taos-pusong pagpupugay!
dahil ipinaglaban ninyo ang laya ng bayan.
Nagkaisa't naghimagsik kapalit man ay buhay
puso't diwa'y inilaan para sa sambayanan.

Mga pinagsanggunian:
http://www.executedtoday.com/2010/01/11/1897-the-thirteen-martyrs-of-bagumbayan/
https://kahimyang.com/kauswagan/articles/871/today-in-philippine-history-january-11-1897-the-socalled-thirteen-martyrs-of-bagumbayan-were-executed
https://kahimyang.com/kauswagan/articles/597/today-in-philippine-history-september-12-1896-the-13-martyrs-of-cavite-were-executed-by-spanish-authorities
http://www.executedtoday.com/2008/10/06/1849-lajos-batthyany-13-martyrs-of-arad-hungary-1848/
https://en.wikipedia.org/wiki/The_13_Martyrs_of_Arad

Lunes, Mayo 13, 2019

Pagpupugay kay Moises Salvador

PAGPUPUGAY KAY MOISES SALVADOR
tula ni Gregorio V. Bituin Jr.

pangalang Moises Salvador ay aking nakilala
sapul ng pagkabata dahil sa isang eskwela
siya pala'y isang bayani rin, sumama siya
kina Rizal, Plaridel, sa kilusang propaganda

sumanib sa Mason, diwa'y matalas, matalino
hanggang makilala si Deodato Arellano
na sa kilusang Katipunan ay unang pangulo
nakilala rin niya si Gat Andres Bonifacio

hanggang sa La Liga Filipina, siya'y sumapi
na pangulo'y kanyang ama, kumilos ng masidhi
hanggang dinakip si Rizal, ang bayani ng lahi
pinatapon sa Dapitan, ang La Liga'y ginapi

Katipunan ay natuklasan ng mga Espanyol
kaya mga Katipunero'y agad na nagtanggol
ang tulad niyang Mason, akala'y di masasapol
ngunit hinuli sila't inusig, binigyang hatol

hanggang si Rizal, pinaslang doon sa Bagumbayan;
labingdalawang araw matapos itong mapaslang
si Moises Salvador, binaril din sa Bagumbayan
na kasama ang labindalawa pang kababayan

sa iyo, O, Moises Salvador, isang pagpupugay
paaralang ipinangalan sa iyo'y kayhusay
pagkat buhay ng nagtapos dito'y naging makulay
O, mabuhay ka, Moises, martir ka't bayaning tunay!

Biyernes, Mayo 10, 2019

Hiyaw ng Masa: Hustisya sa Bayan Ko!

HIYAW NG MASA: HUSTISYA SA BAYAN KO!

Ngayong ikasampu ng Mayo ay anibersaryo
ng pagkapaslang sa Supremo Andres Bonifacio.
Isang paggunita sa pagpaslang sa libu-libo.
Sa ngalan ng War on Drugs, naging War on the Poor ito.
Kaya ang hiyaw ng madla: HUSTISYA sa bayan ko!

Taas-kamao't mahigpit kaming nakikiisa
sa mga nakikibaka laban sa bantang Cha-Cha.
Nagbabanta ang mga naiibang elitista.
Babaguhin ang Konstitusyon dahil gusto nila
nang mapagharian ang peke nilang demokrasya

Babaguhin ang sistema tungong federalismo?
Sa ibang bansang watak-watak, nagkaisang todo
kaya sistema'y federal ng mga bansang ito.
Mula isang bansa'y pagbubukurin tayo,
iigting ang dinastiya't kabulukan ng trapo.

Inumpisahan nila sa pananakot, panonokhang
upang matakot pumalag ang masa't sambayanan.
Suriin mo, pulos droga lang ang kanilang alam
at sa Tsina'y nais pa tayong maging lalawigan.
Tayo'y inuuto, ibinebenta na ang bayan!

Huwag tayong matakot, harapin ang mga buktot!
Huwag nating hayaang tuwid ay binabaluktot!
Huwag nang iboto ang mandarambong at kurakot!
Ang tokhang, Cha-Cha't federalismong plano ng buktot
ay huwag payagan! Magkaisa at huwag matakot!

Ngayon ngang gabing ito'y nagkakapitbisig tayo.
Para sa kinabukasan ang pagkilos na ito
pagkat kailangan natin ay malayang senado!
Sa parating na botohan sa a-trese ng Mayo,
Otso Derecho at Labor Win, ating ipanalo!

- gregbituinjr., binasa sa Miting De Avance para sa bayan, 
na ginanap sa People Power Monument, Mayo 10, 2019
* ang tulang ito'y may tugma't sukat, labinlimang pantig bawat taludtod.