Linggo, Pebrero 28, 2016

Mahalagang text ng isang kasama

MAHALAGANG TEXT NG ISANG KASAMA

"Sometimes you have to stand up and fight for what you believe in. And sometimes it takes even more courage to stay put, to hold your ground and refuse to be bullied. It may not change the bully but it can change you! Courage isn't having the strength to go on. It's going on when you don't have the strength." - Text from Michelle BMP, Jan 17, 2007, 08:42:49 am, na muli kong natagpuan sa luma kong notebook kamakailan lamang.

"Minsan, kailangan mong tumindig at ipaglaban
ang iyong mga pinaniniwalaan, at minsan
mas kinakailangan mo ng todo-todong tapang
upang manatili't tanganan ang tinitindigan
at tanggihan ang maging api-apihan na lamang.
Maaaring di magbabago yaong nang-aapi
ngunit babaguhin ka nito, ikaw na may silbi.
Ang tapang ay hindi lakas na makapagpatuloy,
ito'y pagpapatuloy kung saan wala kang lakas."
Ang payong ito sa text ng kasamang anong giliw
ay nagbibigay lakas-loob na di magmamaliw.
Salamat, kasama, sa iyong text na pinadala
na sa isang kuwaderno’y naisulat ko pala
payo mo’y inspirasyon sa tulad kong aktibista.

- gregbituinjr.

Walang komento: